Algemene Voorwaarden Relaxed bevallen vanuit Regie – the Academy

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. RBVR – the Academy : Relaxed bevallen vanuit Regie – the Academy, gevestigd te Den Haag

b. Opdracht: De opdracht van een Opdrachtgever aan RBVR – the Academy tot het verzorgen van een Jaaropleiding, al dan niet ten behoeve van het personeel van het betreffende bedrijf of instelling, de opdracht van Opdrachtgever aan RBVR – the Academy tot het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook, alsmede de opdracht tot verrichting van diensten zoals advisering en detachering, alles in de ruimste zin des woords.

c. Jaaropleiding: een door RBVR – the Academy verzorgde Jaaropleiding, inclusief eventuele training, her- en bijscholing, studie- of themadag, seminars dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Jaaropleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam “incompany” of “open”.

d. Deelnemer: de particulier of de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een door RBVR –
the Academy verzorgde Jaaropleiding.

e. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor de Jaaropleiding waarbij een overeenkomst tot het ontvangen van onderwijs wordt aangegaan.

f. Onderwijsmateriaal: Jaaropleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor uitvoering van een Jaaropleiding of Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van RBVR – the Academy en op alle door RBVR – the Academy gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voorzover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien Opdrachtgever zorgdraagt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens RBVR – the Academy deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart RBVR – the Academy voor alle claims van Deelnemer, in het geval RBVR – the Academy jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens
schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen zijn voor RBVR – the Academy eerst bindend nadat RBVR – the Academy deze schriftelijk of telefonisch heeft bevestigd.

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden RBVR – the Academy slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door RBVR – the Academy zijn aanvaard of voorzover RBVR – the Academy feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur van het Jaaropleiding, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van Relaxed bevallen vanuit Regie – the Academy, doch kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door RBVR – the Academy vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle Jaaropleidingprijzen en examengelden staan vermeld exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. RBVR – the Academy is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W. tarief aan Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen.

4.2 Afhankelijk van het niveau van de Deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Jaaropleiding korter of langer uitvallen dan door RBVR – the Academy was aangegeven. RBVR – the Academy heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. RBVR – the Academy informeert Opdrachtgever of Deelnemer over deze aanpassing.

4.3 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Artikel 5. Betaling

5.1 Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

5.3 Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd.

5.4 Alle kosten die RBVR – the Academy moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten worden geacht tenminste 10%, met een minimum van € 115,= van het te vorderen bedrag te bedragen.

5.5 RBVR – the Academy heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering voor RBVR – the Academy van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling door RBVR – the Academy is ontvangen

Artikel 6. Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal

6.1 Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door RBVR – the Academy verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de Deelnemer de Jaaropleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een Jaaropleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever wordt de
selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zich zoveel mogelijk zal houden aan de door RBVR – the Academy te verstrekken toelatingsnormen.

6.2 RBVR – the Academy heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Jaaropleiding verhinderen, van verdere deelneming aan het Jaaropleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het Jaaropleidingsgeld onverlet.

6.3 Aan de hand van de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. RBVR – the Academy is niet gehouden lessen te herhalen ten behoeve van Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

6.4 In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. RBVR – the Academy kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt, in welk geval de duplicaten tegen betaling zullen worden verstrekt.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door RBVR – the Academy vervaardigde Onderwijs-materiaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Jaaropleiding, berust bij RBVR – the Academy tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door RBVR – the Academy vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijs materiaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikkingstellen van enig Onderwijsmateriaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RBVR – the Academy niet toegestaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid bedrijfsgegevens

8.1 De aansprakelijkheid van RBVR – the Academy, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan RBVR – the Academy toerekenbaar is, is in alle gevallen
beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

8.2 RBVR – the Academy aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

8.3 Al het door RBVR – the Academy ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Jaaropleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan RBVR – the Academy op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. RBVR – the Academy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

8.4 In geval van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van Opdrachtgever ontvangen, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan
wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal RBVR – the Academy tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

8.5 RBVR – the Academy verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door RBVR – the Academy niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan RBVR – the Academy ter beschikking gestelde gegevens zullen door
RBVR – the Academy vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Licentieovereenkomst

9.1 Al het door RBVR – the Academy ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Jaaropleiding, is beschermd met een licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen RBVR – the Academy, de licentiegever, aan de andere partij, Opdrachtgever en/of Deelnemer, de licentienemer, een bepaald recht in gebruik c.q. in licentie geeft.

9.2 De licentie omvat gebruiksrecht voor de Deelnemer ten aanzien van een bepaald intellectueel eigendomsrecht: het ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal en auteursrechtelijk beschermd werk vanuit RBVR – the Academy aangeboden aan de Deelnemer.

9.3 De datum van inwerkingtreding van de licentie en de looptijd staan in de licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Voor zover van toepassing kan de opzegtermijn en de wijze van opzegging in de licentieovereenkomst worden opgenomen.

Artikel 10. Annulering

10.1 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Jaaropleiding heeft RBVR – the Academy te allen tijde het recht een Jaaropleiding te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2 Annulering van een deelname aan een Jaaropleiding door Opdrachtgever of Deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling: Tenzij een Jaaropleiding is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de Jaaropleiding of Onderwijsmateriaal in welk geval lid 3 van dit artikel van toepassing is, kan annulering kosteloos plaatsvinden tot zes weken voor aanvang van het Jaaropleiding. Vanaf zes weken tot twee weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende Jaaropleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de Jaaropleiding wordt geannuleerd.

RBVR – the Academy zal te allen tijde een administratie fee van €200,- ex btw (reserveringskosten) in rekening brengten ongeacht de reden of
het tijdstip voor annulering.

10.3 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een Jaaropleiding, bij aangetekend schrijven tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd, vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

Artikel 11. Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van RBVR – the Academy een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door Opdrachtgever
vooruitbetaalde gelden zullen door RBVR – the Academy in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door RBVR – the Academy reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats. Indien de overmacht een bepaalde bijeenkomst binnen de Jaaropleiding betreft, zal RBVR – the Academy voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel de gehele Jaaropleiding een tijdseenheid opschuiven.

Artikel 12. Ontbinding

RBVR – the Academy kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden indien:

a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever of Deelnemer zijn/haar activiteiten staakt, ophoudt zijn/haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn/haar rechtspersoonlijkheid verliest;

c. Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door RBVR – the Academy bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan RBVR – the Academy rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met RBVR – the Academy gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Almelo, voorzover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen één maand nadat RBVR – the Academy zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen